ایونت سنتر

  102
  طراحی سایت eventcenter
  طراحی سایت eventcenter

  سامانه ثبت نام رویداد و فروش بلیت

  محمد زاهدی نام مشتری
  ایونت سنتر نام پروژه
  پنج ماه مدت زمان انجام پروژه
  Laravel – PHP – Jquery – Java Script – Bootstrap تکنولوژی های استفاده شده
  eventcenter.ir آدرس اینترنتی
  اصفهان شهر محل فعالیت
  ثبت نام رویداد و فروش بلیت حوزه فعالیت

  افزودن دیدگاه